Folda

 • Female
 • 0.5 years old
 • Short hair
Folda

Senja

 • Male
 • 0.5 years old
 • Short hair
Senja

Coop

 • Male
 • 6.3 years old
 • Long hair
Coop

Karl

 • Male
 • 2.3 years old
 • Short hair
Karl

Pounce

 • Female
 • 0.6 years old
 • Short hair
Pounce

Mortimer

 • Male
 • 0.5 years old
 • Short hair
Mortimer

Maleficant

 • Female
 • 1 year old
 • Short hair
Maleficant

Vesper

 • Male
 • 0.7 years old
 • Short hair
Vesper

Avior

 • Male
 • 0.7 years old
 • Short hair
Avior

Julio

 • Male
 • 0.5 years old
 • Short hair
Julio

Patrice

 • Male
 • 0.5 years old
 • Short hair
Patrice

Sassy Mommy

 • Female
 • 1.8 years old
 • Short hair
Sassy Mommy

Iver

 • Male
 • 0.5 years old
 • Short hair
Iver

Telemark

 • Female
 • 0.5 years old
 • Short hair
Telemark

Mynxie

 • Female
 • 1.5 years old
 • Short hair
Mynxie

Ram

 • Female
 • 0.4 years old
 • Short hair
Ram

Carabiner

 • Female
 • 1.8 years old
 • Short hair
Carabiner

Arwin

 • Female
 • 0.6 years old
 • Short hair
Arwin

Anastasia

 • Female
 • 1.4 years old
 • Short hair
Anastasia

Cornelius

 • Male
 • 0.5 years old
 • Short hair
Cornelius

Merryweather

 • Female
 • 0.6 years old
 • Short hair
Merryweather

Nyssa

 • Female
 • 0.6 years old
 • Long hair
Nyssa

Purrscilla

 • Female
 • 0.7 years old
 • Medium hair
Purrscilla

Zaynab

 • Female
 • 0.6 years old
 • Short hair
Zaynab