Kitsy Malone

 • Female
 • 1.4 years old
 • Medium hair
Kitsy Malone

Catamity Jane

 • Female
 • 1.4 years old
 • Short hair
Catamity Jane

Prue

 • Female
 • 1.5 years old
 • Short hair
Prue

Lollie

 • Female
 • 1.7 years old
 • Medium hair
Lollie

Kokomo

 • Female
 • 2.7 years old
 • Short hair
Kokomo

Racket

 • Male
 • 1.5 years old
 • Short hair
Racket

Swisher

 • Male
 • 1.7 years old
 • Medium hair
Swisher

Shaw

 • Male
 • 1.4 years old
 • Short hair
Shaw

Yodha

 • Male
 • 1.5 years old
 • Short hair
Yodha

Mama Tink

 • Female
 • 2.7 years old
 • Short hair
Mama Tink

Al Catraz

 • Male
 • 1.4 years old
 • Short hair
Al Catraz

Marabilla

 • Female
 • 1.5 years old
 • Short hair
Marabilla

Kapili

 • Female
 • 1.5 years old
 • Short hair
Kapili

Cherry Bomb

 • Female
 • 1.5 years old
 • Medium hair
Cherry Bomb

Goldeigh

 • Female
 • 1.4 years old
 • Short hair
Goldeigh

Badgerr

 • Male
 • 1.4 years old
 • Short hair
Badgerr

Catteleigh

 • Female
 • 1.4 years old
 • Short hair
Catteleigh

Broncoe

 • Male
 • 1.4 years old
 • Short hair
Broncoe

Meepie

 • Male
 • 1.5 years old
 • Short hair
Meepie

Stripey

 • Female
 • 1.4 years old
 • Short hair
Stripey

Jenkins

 • Male
 • 9.4 years old
 • Short hair
Jenkins

Sharky

 • Male
 • 13.7 years old
 • Medium hair
Sharky

Kit

 • Male
 • 1.4 years old
 • Short hair
Kit

Koi

 • Male
 • 1.4 years old
 • Medium hair
Koi