Masha

 • Female
 • 0.7 years old
 • Short hair
Masha

Nox

 • Male
 • 1 year old
 • Medium hair
Nox

Fernanda

 • Female
 • 2.6 years old
 • Short hair
Fernanda

Mr. Cinnamon

 • Male
 • 1 year old
 • Medium hair
Mr. Cinnamon

Ms. Gingerbread

 • Female
 • 1.5 years old
 • Medium hair
Ms. Gingerbread

London Fog

 • Male
 • 0.7 years old
 • Short hair
London Fog

Grady

 • Male
 • 2 years old
 • Short hair
Grady

Hocus Pocus

 • Female
 • 1.5 years old
 • Short hair
Hocus Pocus

Medley

 • Female
 • 0.8 years old
 • Medium hair
Medley

Staccato

 • Male
 • 0.7 years old
 • Short hair
Staccato

Legato

 • Male
 • 0.7 years old
 • Short hair
Legato

Mama Ella

 • Female
 • 1.6 years old
 • Medium hair
Mama Ella

Pablo the Panda

 • Male
 • 0.8 years old
 • Short hair
Pablo the Panda

Rose Marie

 • Female
 • 2.7 years old
 • Short hair
Rose Marie

Melisandre

 • Female
 • 0.9 years old
 • Short hair
Melisandre

Gatz

 • Male
 • 3.5 years old
 • Medium hair
Gatz

Mimsy

 • Female
 • 2.7 years old
 • Medium hair
Mimsy

Sallee

 • Female
 • 1.6 years old
 • Short hair
Sallee

Duckling

 • Female
 • 0.8 years old
 • Short hair
Duckling

Chai Latte

 • Female
 • 0.7 years old
 • Short hair
Chai Latte

Punkin Spice

 • Male
 • 0.7 years old
 • Short hair
Punkin Spice

Beau Papillon

 • Female
 • 4.5 years old
 • Short hair
Beau Papillon

Frostella

 • Female
 • 0.9 years old
 • Short hair
Frostella

Lady Astra

 • Female
 • 2.2 years old
 • Short hair
Lady Astra